Monografia

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

Tytu�: Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki.

Autor: Bartoszewski Artur

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej

Rok: 2009

Słowa kluczowe: technologie informatyczne, fizyka, skrypty Politechniki Radomskiej

Opis: Książka porusza problematykę roli technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia fizyki. Stanowi próbą integracji teorii pedagogicznej oraz praktycznej wiedzy o możliwościach technologii informacyjnej z wynikami badaą eksperymentalnych. Autor koncentruje się na nauczaniu szkolnym, nie zaniedbuje jednak roli TI w samodzielnej nauce młodzieży.W dwu pierwszych rozdziałach autor stara się połączyć teorie psychologiczne i pedagogiczne z informatykę jako dyscyplinę stosowaną. Przedstawia uwarunkowania stosowania TI w nauczaniu fizyki, zasady projektowania, stosowania i oceniania przydatności komputerowych środków dydaktycznych oraz rolę i zadania nauczyciela w nauczaniu wspomaganym komputerem. Kolejne rozdziały zawierają szeroko omówione wyniki badań przeprowadzonych przez autora.

Pozycja dostępna w: http://www.ksiegarnia-akademicka.pl

Artykuły

Technology of education

Artykuł: Education of engineers-IT Specialists Towards use of the latest information technologies

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Technology of education, Nr 3/2011, SLOVDIDAC, P. O., Nitra, Slovak Republic 2011, ISSN 1335-003X.

Rok: 2011

Informatyka w dobie XXI wieku

Artykuł: Badanie funkcjonalnci serwisów i aplikacji internetowych

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w:Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, A. Jastriebow, M. Raczyńska (red.), Radom 2011, ISBN: 978-83-7789-008-0.

Rok: 2009

Informatyka w dobie XXI wieku

Artykuł: Problemy wspłczesnych standardów Internetu

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, A. Jastriebow (red.), Radom 2009, ISBN 978-83-7351-351-8.

Rok: 2009

Didmatech XIX

Artykuł: Digital Photography in Computer Science - Technical and Social Aspects

Autor: Kiedrowicz Grzegorz, Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: International Scientific and Professional Conference Didmattech XIX, J. Stoffa (red.), J. Selye University - Komarno 2007, ISBN 978-80-89234-23-3.

Rok: 2007

Informatyka w dobie XXI wieku

Artykuł: Spojrzenie na tendencje rozwoju architektury układów otoczenia procesora

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowanie, A. Jastriebow (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008, ISBN 1642-5278.

Rok: 2008

Edukacja jutra

Artykuł: System oceny stron internetowych poświęconych turystyce na przykładzie wybranych miejsc turystycznych w Polsce

Autor: Kiedrowicz grzegorz, Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Edukacja jutra, K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak (red.), Wrocław 2009, ISBN 978-83-7374-058-7

Rok: 2009

Pedagogika. Prace naukowe

Artykuł: Komputer na lekcjach fizyki - modelowanie zjawisk fizycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Pedagogika. Prace naukowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Nr 1-2 (12-13) 2005, ISSN 1429-4656

Rok: 2005

Edukacja informatyczna

Artykuł: Psychologiczne i pedagogiczne przesłanki stosowania komputerów, technologii informatycznych w edukacji

Autor: Bartoszewski Artur


Artykuł: Technologia informacyjna w aktywacji zawodowej i spo�ecznej ludzi w wieku 50+

Autor: Kiedrowicz Grzegorz, Bartoszewski Artur


Zamieszczone w: Edukacja informatyczna w aktywacji dorosłych na wsi, H. Bednarczyk, T. Kupidura (red.), Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-696-3

Rok: 2008

Pedagogika informacyjna, media w kształceniu ustawicznym

Artykuł: Nauczyciel fizyki a technologia informacyjna - stan obecny i widoki na przyszłość

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Pedagogika Informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym, E. Perzycka, A. Stachura (red.), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2007, ISBN 978-83-751805-4-1

Rok: 2007

Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli

Artykuł: Komputerowe media dydaktyczne jako narzędzie pracy nauczyciela fizyki ? sprawozdanie z bada� w�asnych

Autor: Bartoszewski Artur, Gawor Magdalena

Zamieszczony w: Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, E. Sałata (red.), Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2005, ISBN 83-7204-471-6

Rok: 2005

Informatyka w szkole XX

Artykuł: Przygotowanie informatyczne nauczycieli fizyki

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: Informatyka w Szkole XX, M. M. Sysło (red.), Wrocław 2004, ISBN 83-920799-2-2

Rok: 2004

Informatyka w szkole XVIII

Artykuł: Rzuty ukośne jako przykład zastosowania symulacji komputerowej na lekcjach fizyki

Autor: Bartoszewski Artur, Hermanowicz Artur


Artykuł: Narz�dzia do tworzenia multimedialnych pomocy dydaktycznych

Autor: Bartoszewski Artur, Hermanowicz Artur


Zamieszczone w: Informatyka w Szkole XVIII, M. M. Sysło (red.), Toru� 2002, ISBN 83-917081-1-X

Rok: 2002

Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym

Artykuł: Ściąga w Internecie - analiza ilościowa zjawiska oraz próba oceny jego wpływu na młodzież szkolną

Autor: Bartoszewski Artur

Zamieszczony w: XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Komputer w edukacji, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003 ISBN 83-7271-230-1

Rok: 2003

Komputer w edukacji

Artykuł: Zastosowanie interaktywnych programów komputerowych na lekcjach chemii

Autor: Bartoszewski Artur, Hermanowicz Artur


Artykuł: Możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej do wspomagania procesu nauczania-uczenia się

Autor: Bartoszewski Artur, Hermanowicz Artur


Zamieszczone w: XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, ISBN83-7271-176-3

Rok: 2002

Certyfikaty

Si�a w Innowacji
MS IT Academy
Microsogr IT Academy
MS IT Academy
Microsogr IT Academy
MS IT Academy

Kilka zdań o mnie

 • Urodziłem się w 1973 roku w Lublinie. Następnie przeniosłem się do Radomia gdzie, ukończyłem Technikum Elektroniczne, i studia na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. W 1998 roku rozpocząłem pracę w Katedrze Informatyki Wydziału Nauczycielskiego. Równolegle, w latach 1999-2002 uczyłem informatyki w VI LO im. J. Kochanowskiego i w V LO im. R. Traugutta w Radomiu.
 • 26 czerwca 2007 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. "Komputerowe wspomaganie procesu nauczania fizyki". Jej promotorem był dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. PR, recenzentami prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski z IBE w Warszawie i prof. dr hab. Stanisław Juszczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • W swojej pracy naukowej zajmuję się programowaniem, architekturą komputerów i zastosowaniami sztucznej inteligencji. Poruszałem też zagadnienia funkcjonalnego projektowania interfejsów użykownika oraz zagadnienia związane z zastosowaniem nowych technologii i multimediów w edukacji oraz przekazie informacji i komunikacji interpersonalnej.

 • W pracy dydaktycznej zajmuję się zagadnieniami takimi jak:
  • programowanie w językach c++ i c#
  • programowanie aplikacji mobilnych dla systemu Android
  • projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
  • architektura systemów komputerowych,
  • projektowanie baz danych,
 • Od 2015r. - jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działjacego przy Katedrze Informatyki.
 • W latach 2013r.-2017r. - uczestniczyłem w organizacji cyklicznej Studenckiej Konferencji IT Academic Day organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe pod patronatem firmy Microsoft i przy współudziale Stowarzyszenia „Siła w Innowacji”
 • Od 2012r.-2015r. - koordynator projektu POKL.04.01.02-00-194/12 „Matematyka- logiczny wybór na przyszłość” współfinasowanego przez UE.
 • W latach 1999 - 2008 pracowałem w komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Matematyczno - Fizyczno - Informatyczno - Chemicznego z przedmiotu informatyka.

 • Od 2014 roku jestem członkiem STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU INFORMATYKI POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA "SIŁA W INNOWACJI" - www.silawinnowacji.pl
 • W czasie wolnym interesuję się fotografią cyfrową, dobrym filmem i dobrą książką i turystyką.

Publikacje

Monografia:

Bartoszewski A., Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009, ISBN 1642-5278.

Artykuły:

 1. Bartoszewski A., Języki programowania i nowoczesne narzędzia do tworzenia aplikacji z perspektywy studenta, nauczyciela i pracodawcy, (w:) New Methods and Technologies in Education and Practice. XXXth DidMatTech, 2017
 2. Bartoszewski A., Zmiany w architekturze procesorów w komputerach PC , [w:] Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, Jastriebow A., Wrona K. (red.), Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE - PIB), Radom 2014
 3. Hamela A., Hermanowicz A. Bartoszewski A., Zastosowanie algorytmów genetycznych do grupowania danych , [w:] Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, Jastriebow A., Wrona K. (red.), Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE - PIB), Radom 2015
 4. Bartoszewski A., Application of self-organizing maps in graphics transformation , [in:] Computer science in the age of XXI century. Information Technology and its Application in cience, Technology and Education, Jastriebow A., Raczyńska M., Wołoszyn J., (Eds.), .), Technical University of w Radom, Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute (ITeE - PIB), Radom 2013
 5. Bartoszewski A., Capabilities of hardware support in creation of artificial neural networks , [w:] Computer science in the age of XXI century. Computer technologies in science, technology and education, Aleksander Jastriebow, Beata Kuźmińska-Sołśnia, Maria Raczyńska (Eds.), Technical University of w Radom, Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute (ITeE - PIB), Radom 2012
 6. Bartoszewski A., Education of engineers-IT Specialists Towards use of the latest information technologies, [w:] Technology of education, Nr 3/2011, SLOVDIDAC, P. O., Nitra, Slovak Republic 2011, ISSN 1335-003X.
 7. Bartoszewski A., Badanie funkcjonalno�ci serwisów i aplikacji internetowych, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, A. Jastriebow, M. Raczyńska (red.), Radom 2011, ISBN: 978-83-7789-008-0.
 8. Bartoszewski A., Kierunki rozwoju technologii internetowych w kontekście kształcenia inżynierów informatyków, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne i ich zastosowania, A. Jastriebow (red.), Radom 2010, ISBN: 978-83-7351-347-1.
 9. Bartoszewski A., Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej a turystyka - nowe wyzwania i możliwości, [w:] Edukacja jutra, Proces wychowania w szkole i poza nią, K. Denek (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2010, ISBN: 978-83-6199160-1.
 10. Bartoszewski A., Problemy wspłczesnych standardów Internetu, [w:] Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, A. Jastriebow (red.), Radom 2009, ISBN 978-83-7351-351-8.
 11. Kiedrowicz G., Bartoszewski A., System oceny stron internetowych poświęconych turystyce na przykładzie wybranych miejsc turystycznych w Polsce, [w:] Edukacja jutra, K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak (red.), Wrocław 2009, ISBN 978-83-7374-058-7.
 12. Bartoszewski A., Spojrzenie na tendencje rozwoju architektury układów otoczenia procesora, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowanie, A. Jastriebow (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008, ISBN 1642-5278.
 13. Kiedrowicz G., Bartoszewski A., Digital Photography in Computer Science - Technical and Social Aspects, [w:] International Scientific and Professional Conference Didmattech XIX, J. Stoffa (red.), J. Selye University - Komarno 2007, ISBN 978-80-89234-23-3.
 14. Bartoszewski A., Psychologiczne i pedagogiczne przesłanki stosowania komputerów, technologii informatycznych w edukacji, [w:] Edukacja informatyczna w aktywacji dorosłych na wsi, H. Bednarczyk, T. Kupidura (red.), Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-696-3.
 15. Kiedrowicz G., Bartoszewski A., Technologia informacyjna w aktywacji zawodowej i społecznej ludzi w wieku 50+, [w:] Edukacja informatyczna w aktywacji dorosłych na wsi, H. Bednarczyk, T. Kupidura (red.), Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-696-3.
 16. Bartoszewski A., Nauczyciel fizyki a technologia informacyjna - stan obecny i widoki na przyszśoć, [w:] Pedagogika Informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym, E. Perzycka, A. Stachura (red.), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2007, ISBN 978-83-751805-4-1.
 17. Bartoszewski A., Gawor M., Komputerowe media dydaktyczne jako narzędzie pracy nauczyciela fizyki - sprawozdanie z badań własnych, [w:] Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, E. Sałata (red.), Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2005, ISBN 83-7204-471-6.
 18. Bartoszewski A., Komputer na lekcjach fizyki - modelowanie zjawisk fizycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego, [w:] Pedagogika. Prace naukowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Nr 1-2 (12-13) 2005, ISSN 1429-4656.
 19. Bartoszewski A., Przygotowanie informatyczne nauczycieli fizyki, [w:] Informatyka w Szkole XX, M. M. Sysło (red.), Wrocław 2004, ISBN 83-920799-2-2.
 20. Bartoszewski A., Ściąga w Internecie - analiza ilo�ciowa zjawiska oraz próba oceny jego wpływu na młodzież szkolną, [w:] XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Komputer w edukacji, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003 ISBN 83-7271-230-1.
 21. Bartoszewski A., Hermanowicz A., Rzuty ukośne jako przykład zastosowania symulacji komputerowej na lekcjach fizyki, [w:] Informatyka w Szkole XVIII, M. M. Sysło (red.), Toruń 2002, ISBN 83-917081-1-X.
 22. Bartoszewski A., Hermanowicz A., Narzędzia do tworzenia multimedialnych pomocy dydaktycznych, [w:] Informatyka w Szkole XVIII, M. M. Sysło (red.), Toruń 2002, ISBN 83-917081-1-X.
 23. Bartoszewski A., Hermanowicz A., Zastosowanie interaktywnych programów komputerowych na lekcjach chemii, [w:] XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, ISBN 83-7271-176-3.
 24. Bartoszewski A., Hermanowicz A., Możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej do wspomagania procesu nauczania-uczenia się , [w:] XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, ISBN 83-7271-176-3.
 
© Artur Bartoszewski