PRAKTYKI

Dokumenty do pobrania

 1. Druk weryfikacji organizatora praktyk
 2. Ramowy program praktyk
 3. Oświadczenie studenta NNW
 4. Druk porozumienia w sprawie praktyk
 5. Druk zaświadczenia o odbyciu praktyk
 6. Druk sprawozdania z odbycia praktyk
 7. Druk wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodeowj lub udziału w innych praktykach i stażach

Oferty praktyk

Zasady organizacji praktyk zawodowych na kierunku Informatyka
na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom


Celem praktyk zawodowych jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy.

Czas trwania praktyki:

Czas trwania praktyki - 4 tygodnie po VI semestrze. Praktyki studenckie odbywają się w czasie przerwy wakacyjnej. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie.

Forma odbywania praktyki:

Praktyka indywidualna - student samodzielnie znajduje zakład, w którym moźe odbyć praktykę. Praktyki na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a wybranym przez studenta zakładem pracy. Porozumienie, podpisane przez Dziekana WTEiI i upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy, student ma obowiązek dostarczyć do opiekuna praktyki przed końcem semestru VI.

Ubezpieczenia:

Każdy student jest zobowiązany do wykupienia na czas odbywania praktyk ubezpieczenia od Następstw Nieszczęliwych Wypadków (NNW)
Przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW (grupowego bądź indywidualnego) jest warunkiem zaliczenia praktyk.
Można to załatwić w dowolnym punkcie ubezpieczeń.

Brak ubezpieczenia oznacza niezaliczenie praktyki i powtarzanie roku.

UWAGA - jest to jedyny dokument, którego nie da się uzupełnić "wstecznie". Jeżeli pracodawca nie podpisze przed praktykami np. programu praktyk - to może go podpisać i po praktykach. Z ubezpieczeniem tak się nie da. Nie macie ubezpieczenia - powtarzacie rok.

Oświadczenie, które podpisujecie NIE ZASTĘPUJE ubezpieczenia - ono tylko oznacza, że zostaliście ostrzeżeni.Zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyk dokonuje opiekun praktyk, na podstawie kompletu dokumentów przedstawionego przez studenta. Zaliczenie praktyk odbywa się w semestrze VII

Krok 1:

Należny dostarczyć wypełniony i podpisany przez pracodawcę oraz studenta dokument "Weryfikacja organizator praktyk". [pobierz]

Krok 2:

Przed rozpoczęsciem praktyk student otrzymuje komplet dokumentów podpisanych przez dziekana.

 1. Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych - w dwóch kopiach. Jedna kopia zostaje u pracodawcy druga jest dla mnie. [pobierz]
 2. Skierowanie na praktykę - 1 kopia, zostaje u pracodawcy.
 3. Ramowy Program Praktyk - 2 kopie. Jedna zostaje u pracodawcy. Druga (podpisana przez pracodawcę) wraca do mnie. [pobierz]
 4. Oświadczenie studenta, potwierdzające, że został poinformowany o obowiązku posiadania ubezpieczenia NNW - 1 kopia wraca do mnie. [pobierz]

Krok 3:

Po zakończeniu praktyk (w semestrze VII):student dostarcza dokumenty:

 1. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawierające ocenę, podpisane przez pracodawcę; [pobierz]
 2. Sprawozdanie sporządzone przez studenta i podpisane przez upoważnioną osobę z ramienia pracodawcy. [pobierz]

Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej oraz udziału w innych stażach lub praktykach

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie:

 • pracy (działalności) zawodowej, w tym również za granicż (w czasie nie krótszym niż czas trwania praktyki - 4 tygodnie); Praca taka może być podstawą zaliczenia praktyki, jeąeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w Ramowym programie praktyki;
 • udziału w obozie naukowym,
 • udziału w innym stażu lub praktyce zgodnym z profilem praktyk zawodowych na kierunku Informatyka.

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zarobkowej składają do opiekuna praktyk wypełniony formularz Xaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej studenta wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym wykonywanie pracy zarobkowej (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie itp.). Termin składania tych dokumentów upływa z dniem 30 maja. [pobierz] 
© Artur Bartoszewski