PRAKTYKI

Dokumenty do pobrania

Oferty praktyk

Zasady organizacji praktyk zawodowych na kierunku Informatyka
na Wydziale Informatyki i Matematyki UTH Radom


Celem praktyk zawodowych jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy.

Czas trwania praktyki:

Czas trwania praktyki - 4 tygodnie po VI semestrze. Praktyki studenckie odbywają się w czasie przerwy wakacyjnej. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie.

Forma odbywania praktyki:

Praktyka indywidualna - student samodzielnie znajduje zakład, w którym może odbyć praktykę. Praktyki na Wydziale Infomatyki i Matematyki UTH odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a wybranym przez studenta zakładem pracy. Porozumienie, podpisane przez Dziekana WIiM i upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy, student ma obowiązek dostarczyć do opiekuna praktyki przed końcem semestru VI.

Ubezpieczenia:

Studenci, którzy nie mają wykupionego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zobowiązani są do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia na czas trwania praktyki.
Przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW (grupowego bądź indywidualnego) jest warunkiem zaliczenia praktyk.

Zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyk dokonuje opiekun praktyk, na podstawie kompletu dokumentów przedstawionego przez studenta. Zaliczenie praktyk odbywa się w semestrze VII

Wymagane dokumenty

Studenci odbywający praktykę w normalnym trybie zonowiązani są złożyć następujące dokumenty:

Przed rozpoczęciem praktyk (do 30 maja)

 1. Porozumienia w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych podpisane przez Dziekana Wydziału Informatyki i Matematyki oraz upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy.
 2. Ramowy lub indywidualny program praktyk podpisanyprzez Dziekana Wydziału Informatyki i Matematyki oraz upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy.
 3. Podpisane oświadczeniepotwierdzające, że został poinformowany o obowiązku posiadania ubezpieczenia NNW

Po zakończeniu praktyk (w semestrze VII):

 1. zaświadczenie wydane przez pracodawcę; [pobierz]
 2. sprawozdanie sporządzone przez studenta i podpisane przez upoważnioną osobę z ramienia pracodawcy. [pobierz]

Przebieg praktyki w punktach

 1. Przed praktyką:
  • uregulowanie spraw zw. z ubezpieczeniem; (początek semastru, ubezpieczeniami grupowymi zajmije się BOS)
  • pobranie (u opiekuna praktyk) druku porozumienia (2 egzemplarze, druk podpisany przez dziekana Wydziału.
  • pobranie (u opiekuna praktyk) Ramowego programu praktyk (2 egzemplarze, druk podpisany przez dziekana Wydziału. Jest możliwość opracowania przy udziale pracodawcy indywidualnego programu praktyk
  • podpisanie porozumienia oraz programu praktyk przez przyszłego pracodawcę (po jednym egzemplarze zostaje u pracodawcy),
  • dostarczenie podpisanych dokumentów do opiekuna praktyk (w terminie do 15 czerwca)
 2. Przebieg praktyki:
  • wszelkie problemy i nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać opiekunowi praktyk;
 3. Po zakończeniu praktyki:
  • po odbyciu praktyk przedstawić należy opiekunowi praktyk następujęce dokumenty:
   1. sprawozdanie z odbycia praktyki (podpisane przez osobę upoważnioną z ramienia zakładu pracy),
   2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (podpisane przez osobę upoważnioną z ramienia zakładu pracy)
   3. Dokumentu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia NNW.


Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej oraz udziału w innych stażach lub praktykach

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie:

 • pracy (działalności) zawodowej, w tym również za granicą (w czasie nie krótszym niż czas trwania praktyki - 4 tygodnie); Praca taka może być podstawą zaliczenia praktyki, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w ramowym programie praktyki;
 • udziału w obozie naukowym,
 • udziału w innym stażu lub praktyce zgodnym z profilem praktyk zawodowych na kierunku Informatyka.

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zarobkowej zobowiązani są złożyć do opiekuna praktyki wypełniony formularz zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej studenta wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym wykonywanie pracy zarobkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.). Termin składania tych dokumentów upływa z dniem 30 maja. [pobierz] 
© Artur Bartoszewski